Uncategorized


최근 결정사에서 밝힌 결혼하는데 필요한 남녀 평균 조건 ㄷㄷㄷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

대부분 입구컷일텐데 이 조건을 뚫고 결혼을 하네 ㄷㄷ

결정사에 맡기려면 저정도

스펙은 되야한다는건가 ㄷㄷ